Gwarancja

Dystrybutor/Gwarant: 

HAIRLUX Monika Saferna, Jacek Saferna S.C.

Wyzwolenia 323, 43-344, Bielsko-Biała

NIP: 9372734186

REGON: 388358360

e-mail:  hairluxpl@gmail.com 

telefon: +48 789 124 164

 

§ 1

 1. Dystrybutor zapewnia dobrą jakość wyrobów wykonanych z włosów naturalnych oraz włókna syntetycznego, zgodnie z przyjętym standardem i udziela gwarancji na powyższe wyroby na warunkach określonych w poniższej gwarancji.
 2. Dystrybutor jest wyłącznym właścicielem marki HAIRLUX oraz wyrobów nią opatrzonych, których dotyczy niniejsza gwarancja.
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży.
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. 
 5. W każdym przypadku gwarancja jest wyłączona w przypadku, gdy Klient używa produktu nie zgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją w tym stosuje niewłaściwą pielęgnację, niewłaściwie go przechowuje lub dokonuje w sposób nienależyty lub nieodpowiedni stylizacji lub koloryzacji a także poddaje produkt działaniom skrajnych temperatur i innych warunków atmosferycznych.
 6. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta - Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową.
 7. Klient - Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Dystrybutora z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta  uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Dystrybutora o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

§ 2

Okres gwarancji dla wyrobów wykonanych z  

 1. włosów naturalnych wynosi 6 miesięcy;
 2. włókna syntetycznego wynosi 1 miesiąc;

- przy czym powyższy termin liczony jest od daty zakupu wybranego produktu.

 

§ 3

 1. Reklamację z tytułu gwarancji można dokonać pisemnie na adres: ul. Wyzwolenia 323, 43 – 344 Bielsko - Biała. 
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do Gwaranta produktu wraz z kompletnie wypełnioną kartą gwarancyjną oraz produktem, którego dotyczy reklamacja. Przy czym produkt musi być każdorazowo umyty przed jego wysyłką, pod rygorem odrzucenia reklamacji.

   

  § 4

 1. Klient ma możliwość wyboru sposobu rozpatrzenia reklamacji z poniższymi zastrzeżeniami.
 2. Gwarant zastrzega sobie możliwość samodzielnego wyboru sposób rozpatrzenia reklamacji poprzez (1) naprawę - przywrócenie użyteczności produktu, (2) wymianę produktu na nowy (3) inne uzgodnione z Klientem.

   

  § 5

 1. Gwarant ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient poda inny sposób.
 2. Gwarant zastrzega, że naprawa wyrobu z włosów naturalnych może wynosić do 90 dni roboczych, liczonych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

   

  § 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancji, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium