Regulamin kart podarunkowych

REGULAMIN PROGRAMU KART PODARUNKOWYCH 

 

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • DEFINICJE
 • WARUNKI NABYCIA KARTY PODARUNKOWEJ 
 • WARUNKI UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ
 • ZWROT ŚRODKÓW NA KARTĘ PODARUNKOWĄ
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem programu jest MONIKA SAFERNA, przedsiębiorca, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9372314521 oraz REGON 240586480, działającą osobiście oraz JACKIEM SAFERNA, przedsiębiorca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5471956864 oraz REGON 388298266, działający osobiście, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą HAIRLUX Monika Saferna, Jacek Saferna Spółka Cywilna ul. Wyzwolenia 323, 43 – 344 Bielsko - Biała, NIP: 9372734186 oraz REGON 388358360, adres poczty elektronicznej e-mail:  hairluxpl@gmail.com telefon: 797 937 379, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Kart Podarunkowych (dalej „Program”) określone przez Organizatora.
 3. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4.  Dotyczy wszystkich zakupów Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym https://hairlux.pl  (dalej „Sklep”) oraz w salonie stacjonarnym.
 5. W Programie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który posiada Kartę Podarunkową.

 

 • 2. DEFINICJE
 1. Karta podarunkowa – elektroniczny lub papierowy bon towarowy na okaziciela wydany przez Wydawcę, upoważniający do jednokrotnego dokonywania zakupów w sklepie zakresie ustalonego limitu kwotowego dostępnego na karcie.
 2. Wydawca/ Organizator - MONIKA SAFERNA, przedsiębiorca, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9372314521 oraz REGON 240586480, działającą osobiście oraz JACKIEM SAFERNA, przedsiębiorca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5471956864 oraz REGON 388298266, działający osobiście, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą HAIRLUX Monika Saferna, Jacek Saferna Spółka Cywilna ul. Wyzwolenia 323, 43 – 344 Bielsko - Biała, NIP: 9372734186 oraz REGON 388358360, adres poczty elektronicznej e-mail:  hairluxpl@gmail.com telefon: 797 937 379
 3. Produkt - towar oferowany i dostępny w Sklepie.
 4. Aktywacja – proces aktywowania środków pieniężnych dostępnych na Karcie podarunkowej po dokonaniu zakupu Karty podarunkowej w ramach Programu.
 5. Transakcja - operacja dokonana przy użyciu Karty podarunkowej, polegająca na wymianie całości kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej na Produkt w wyniku czego dochodzi do pomniejszego kwoty o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Klientów Produktów.
 6. Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która przystąpiła do Programu i posiada Kartę podarunkową na okaziciela.
 7. Trwały Nośnik - materiał lub narzędzie pozwalające Klientowi lub Organizatorowi przechowywać i odtwarzać informacje w niezmienionej postaci, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą w związku z zawartą Umową.

 

 

 • 3. WARUNKI NABYCIA I WYDANIA KARTY PODARUNKOWEJ
 1. Karta podarunkowa może zostać nabyta w sklepie 
 2. Klient ma możliwość zakupu Karty podarunkowej na wybraną kwotę nie mniejszą niż 500 zł;
 3. Karta podarunkowa wydawana jest w wersji papierowej.  
 4. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić gotówką w sklepie stacjonarnym lub za pośrednictwem Mikropłatności dostępnych w sklepie;
 5. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 6. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w tym gotówkę w całości lub w części, a opłacona wartość Karty podarunkowej nie podlega oprocentowaniu.
 7. Karta podarunkowa zakupiona w Sklepie nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem § 7 poniżej. 

 

 • 4.  WARUNKI UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ
 1. Karta podarunkowa daje możliwość dokonywania zakupów Produktów w Sklepie do wysokości jej wartości.
 2. Termin ważności Karty podarunkowej wynosi 12 miesięcy od daty nabycia od Wydawcy.
 3. Przy realizacji Karty podarunkowej, Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Produktu jest niższa niż aktualna wartość Karty podarunkowej. 
 4. W przypadku gdy cena zakupionego przez Klienta Produktu jest wyższa niż kwota środków pieniężnych dostępnych na Karcie podarunkowej, Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub mikropłatnościami zgodnie z dostępnymi formami płatności oferowanymi przez Sklep.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji płatności Kartą podarunkową w szczególności w przypadku braku środków na Karcie podarunkowej lub upływu terminu jej ważności, a także problemów technicznych od niego niezależnych.
 6. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana osobie trzeciej.
 7. Klient ma prawo do sprawdzenia u Organizatora aktualnej wartości Karty podarunkowej.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone, lub które po ich wydaniu został uszkodzone lub zniszczone z przyczyn niezawinionych przez Wydawcę. 
 • 5.  ZWROT ŚRODKÓW NA KARTĘ PODARUNKOWĄ

W przypadku uzasadnionego zwrotu Produktu zakupionego w Sklepie dokonanego w związku z odstąpieniem od umowy albo reklamacją, zakupionego za pomocą Karty podarunkowej, Klient w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu w postaci Karty podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 

 • 6.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podanie danych Klienta w trakcie zakupu Karty podarunkowej lub jej użycia w Sklepie jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy Sprzedaży i jej wykonanie przez Organizatora nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w szczególności: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.) oraz RODO. 
 3. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Sklepu mogą być wykorzystywane przez Organizatora w następujących celach: (1) realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów Sprzedaży, (2) ewidencjonowania sprzedaży i Klientów, (3) w celach podatkowych. 
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) dostawcom, w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub Zamówienia, (2) podmiotom obsługującym system Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta),  (3) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy Sprzedaży.
 6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym Newsletterów. 
 7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Klienta,  (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,  (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze Sklepu. 
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.
 10. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili Newsletterów. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na Konto w Sklepie lub poprzez przesłanie maila na adres e-mail: hairluxpl@gmail.com. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach Ogranizatora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO. 
 11. Dane Klientów Sklepu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się na Konto w Sklepie za pomocą Loginu i Hasła lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres e-mail: hairluxpl@gmail.com. 
 12. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO. 
 13. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta, usunięciem Konta.
 14. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy Sprzedaży. 
 15. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep , w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

 • 7.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje związane z zakupem i korzystaniem z Kart Podarunkowych może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hairluxpl@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Wyzwolenia 323, 43 – 344 Bielsko - Biała.
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź jest przekazywana Klientowi na Trwałym Nośniku.

 

 • 8.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient który nabywa Kartę podarunkową jako konsumentem lub jako osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty podarunkowej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli nie rozpoczął korzystania z Karty podarunkowej poprzez dokonanie jej aktywacji i użycia w Sklepie. Odstąpienie w takim przypadku jest następuje na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie Sklepu dostępnego pod adresem https://hairlux.pl/regulamin

 

 • 9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Umowy zawierane ramach Programu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: (1) zmiany przepisów prawa; (2) zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 • Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.); RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem a Organizatorem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.
 • Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (1) w Polsce przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci" - > „Rozstrzyganie sporów konsumenckich", (2) w Unii Europejskiej za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Spory powstałe pomiędzy Klientem a Organizatorem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Klientem a Organizatorem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.01.2024 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium