Reklamacje

Reklamacje – z tytułu gwarancji lub rękojmi

Formularz reklamacji jest dostępny do pobrania stąd (kliknij tutaj!).

Klient – może złożyć reklamację na podstawie gwarancji zgodnie z jej Warunkami lub na podstawie braku zgodności produktu z Umową Sprzedaży (rękojmia) zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 8 Regulaminu Sklepu Internetowego.

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
Klienta - Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową.

Klient - Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z
umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z
gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Dystrybutora z tytułu niezgodności rzeczy
sprzedanej z umową. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta  uprawnień z gwarancji
bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową
ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Dystrybutora o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo
bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność na zasadach określonych w
Regulaminie Sklepu Internetowego za brak zgodności produktu z Umową Sprzedaży,
istniejący w chwili jej dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
hairluxpl@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Wyzwolenia 323, 43 – 344 Bielsko -
Biała. Produkt należy dostarczyć na powyższy adres.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź jest przekazywana Klientowi na trwałym nośniku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium