Regulamin

 Treść regulaminu do druku dostępna jest tutaj.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z PERUKAMI Z DNIA 09.02.2024 r.

 

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Sklep Internetowy z perukami dostępny pod adresem internetowym www.hairlux.pl prowadzony jest przez MONIKĘ SAFERNA, przedsiębiorcę, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9372314521 oraz REGON 240586480, działającą osobiście oraz JACKIEM SAFERNA, przedsiębiorcę, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5471956864 oraz REGON 388298266, działającym osobiście, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą HAIRLUX Monika Saferna, Jacek Saferna Spółka Cywilna ul. Wyzwolenia 323, 43 – 344 Bielsko - Biała, NIP: 9372734186 oraz REGON 388358360, adres poczty elektronicznej e-mail:  hairluxpl@gmail.com telefon: 797 937 379.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego z perukami (z wyjątkiem Rozdziału 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca (dalej też „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są w celach i  zakresie wskazanym w Polityce Prywatności oraz w Rozdziale 6 Regulaminu. 
  4. Definicje:
   1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym z perukami umożliwiający utworzenie Konta.
   3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym z perukami umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Peruki do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   4. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (KONSUMENT); osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (PRZEDSIĘBIORCA), która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   5. TRWAŁY NOŚNIK - materiał lub narzędzie pozwalające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywać  i odtwarzać informacje w niezmienionej postaci, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą w związku z zawartą Umową Sprzedaży.
   6. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
   7. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
   8. KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
   9. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Perukach dostępnych w Sklepie Internetowym.
   10. Peruka - dostępna w Sklepie Internetowym z perukami rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   11. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   12. POLITYKA PRYWATNOŚCI - dostępny w Sklepie Internetowym z perukami w zakładce „Polityka Prywatności”  dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Usługodawcę (dalej też „Administrator”) danych osobowych i ich ochronę przez Administratora w związku z prowadzonym Sklepem Internetowym z perukami.
   13. SKLEP INTERNETOWY Z PERUKAMI - Sklep Internetowy z perukami dostępny pod adresem internetowym: www.hairlux.pl należący do Usługodawcy.
  5. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA - MONIKĘ SAFERNA, przedsiębiorcę, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9372314521 oraz REGON 240586480, działającą osobiście oraz JACKIEM SAFERNA, przedsiębiorcę, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5471956864 oraz REGON 388298266, działającym osobiście, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą HAIRLUX Monika Saferna, Jacek Saferna Spółka Cywilna ul. Wyzwolenia 323, 43 – 344 Bielsko - Biała, NIP: 9372734186 oraz REGON 388358360, adres poczty elektronicznej e-mail: hairluxpl@gmail.com telefon: 797 937 379.
   1. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Peruki zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego z perukami.
   2. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa obejmująca Konto, Formularz Zamówienia i Newsletter, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego z perukami.
   3. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (KONSUMENT); osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (PRZEDSIĘBIORCA), korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   4. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Peruki ze Sprzedawcą.

 

 

 • USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM Z PERUKAMI

 

   1. W ramach Sklepu Internetowego z perukami można korzystać z Usług Elektronicznych.
    1. Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie czterech kolejnych kroków - (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) akceptacji każdego z obowiązkowych oświadczeń  (3) kliknięciu pola „Zarejestruj się' oraz (4) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej  oraz hasło oraz po założeniu Konta dodatkowo imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców będących Przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
    2. Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania Peruki do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym z perukami. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie czterech kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia (2) akceptacji każdego z obowiązkowych oświadczeń  (3) kliknięciu pola „Złóż zamówienie" - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego) oraz (4) potwierdzeniu złożenia zamówienia poprzez użycie linku potwierdzającego, przesłanego na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, rodzaj Peruki, miejsce i sposób jej dostawy oraz sposób płatności. W wypadku Usługobiorców będących Przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
    3. Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter" widocznej na stronie Sklepu Internetowego z perukami adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, kliknięciu pola „Zapisz się" oraz potwierdzeniu chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Ponadto wyrażenie zgody na otrzymanie „Newslettera może nastąpić również w trakcie korzystania z Formularza Rejestracji lub Zamówienia.
   2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
    1. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym z perukami świadczone są przez czas nieoznaczony.
    2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
   3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
    1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
    2. Dostęp do poczty elektronicznej.
    3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 47.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 37.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 50.0.0 i wyższej.
    4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
    5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
   4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich własności intelektualnej osób trzecich.
   5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
   6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 • WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Perukach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Cena Peruki uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego z perukami podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 1. Cena Peruki nie zawiera kosztów dostawy i płatności.
  1. Cena Peruki uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego z perukami jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym z perukami, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Peruk Peruki po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  2. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
   1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej wiadomości na stronie Sklepu Internetowego z perukami o złożeniu Zamówienia – i z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Dodatkowo Sprzedawca przesyła na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego z perukami, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.5.2., (3) wyświetlenie wiadomości, o której mowa w pkt. 3.5.2, a także poprzez (4) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego z perukami.

 

 • SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

   1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
    1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki do kwoty 5.000,00 zł.
    2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
    3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
     1. Bank: mBank S.A.
     2. Numer rachunku: dla PLN - 31 1140 2004 0000 3002 8106 3416
     3. Numer rachunku: dla EURO -  PL68 1140 2004 0000 3912 1264 0415
    4. Mikropłatności - płatności elektroniczne w tym szybkie przelewy online, płatności kartami płatniczymi w tym kartami Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic. Aktualne sposoby płatności dostępne są również w trakcie składania zamówienia.
   2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi w tym szybkimi przelewami online i kartami płatniczymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów Obsługujących Mikropłatności o których mowa w pkt. 4.3.
   3. Obsługę Mikropłatności prowadzą:
    1. AutoPay S.A. – z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.
    2. BLIK – Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 87a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000493783, NIP: 5213664494, REGON: 147055889 
    3. eRaty Santander Consumer Bank S.A. - Santander Consumer Bank S.A., z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul.Legnicka 48 B, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem w KRS 40562, NIP: 527-20-46-102, kapitał zakładowy równy wpłaconemu: 520.000.000,00 zł;
    4. Paypal – spółka PayPal (Europę) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg;
   4. W celu skorzystania z Mikropłatności, Usługodawca będzie przekazywał do serwisów Obsługujących Mikropłatności o których mowa w pkt. 4.3. następujące dane osobowe Klientów, niezbędne do skorzystania z Mikropłatności: adres IP, adres e-mail, imię, nazwisko, kod kraju, nazwa (firma) przedsiębiorcy, numer NIP. W zakresie skorzystania z Mikropłatności serwisy Obsługujące Mikropłatności o których mowa w pkt. 4.3. są niezależnymi od Usługodawcy administratorami danych osobowych Klientów przekazanych przez Usługodawcę w rozumieniu RODO.
   5. Dane osobowe Klientów przekazane przez Usługodawcę do serwisów Obsługujących Mikropłatności o których mowa w pkt. 4.3. będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami RODO.
   6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy faktury w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

 • KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Peruki: Przesyłka kurierska DHL, przesyłka kurierska DHL - pobraniowa.
  2. Koszt dostawy Peruki jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności, (1) przesyłka kurierska DHL - 20,00 PLN, (2) przesyłka kurierska DHL - pobraniowa - 24,00 PLN, (3) przesyłka InPost Kurier - 11,00 PLN lub 0 zł w przypadku dostawy o wartości co najmniej 3.500,00 PLN, (4) przesyłka InPost Paczkomaty 24/7 - 11,00 PLN lub 0 zł w przypadku dostawy o wartości co najmniej 3.500,00 PLN (5) przesyłka InPost Kurier - pobraniowa - 14,00 PLN, przesyłka InPost Paczkomaty 24/7 - pobraniowa - 14,00 PLN. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.
 1. Klient, który nie odebrał w wyznaczonym terminie Peruki wysłanego przez Sprzedawcę do Klienta w związku z zawartą Umową Sprzedaży ponosi koszt zwrotnego odesłania Produktu do Sprzedawcy w wysokości równej kwocie odpowiadającej wybranej przez Klienta formy dostawy o której mowa w pkt. 5.2
 2. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Wyzwolenia 323, 43-344 Bielsko-Biała w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
 3. Sprzedawca jest uprawniony w przypadku o którym mowa w pkt. 5.3 wezwać Klienta do zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
 4. Termin dostawy Peruki do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Peruki lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Obsługę dostaw Peruk prowadzą (dalej też „Dostawcy”):
  1. DHL –  DHL Express (Poland) Sp. z o.o., ul. Wirażowa 37, Warszawa, 02-158,  NIP 5270022391, KRS 47237;
  2. InPost Kurier - InPost Sp. z o. o. (Inpost) z siedzibą w Krakowie 30-624, ul. Malborska 130, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 543759, NIP:679-31-08-059, Regon 360781085.
  3. InPost Paczkomaty - InPost Paczkomaty Sp. z o. o. (Inpost) z siedzibą w Krakowie 30-624, ul. Malborska 130, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-31-08-059, Regon 120246484.
 2. W celu skorzystania z dostawy Peruk, Usługodawca będzie przekazywał DHL, InPost Paczkomaty następujące dane osobowe Klientów, niezbędne do skorzystania z dostawy Peruk adres e-mail, imię, nazwisko, kod kraju, adres, telefon, nazwa (firma) przedsiębiorcy, numer NIP. W zakresie skorzystania z Dostaw Peruk DHL, InPost Paczkomaty  są niezależnym od Usługodawcy administratorami danych osobowych Klientów przekazanych przez Usługodawcę do DHL, InPost Paczkomaty, w rozumieniu RODO.
 3. Dane osobowe Klientów przekazane przez Usługodawcę do DHL, InPost Kurier, InPost Paczkomaty  będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami RODO.

 

 

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Podanie danych Klienta w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia w Sklepie Internetowym z perukami jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy Sprzedaży i jej wykonanie przez Sprzedającego, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.
  2. W celu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego z perukami niezbędne jest (1) założenie Konta lub skorzystanie z Formularza Zamówień bez rejestracji Konta (2) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wraz z (3) wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz (4) zaakceptowanie Regulaminu. 
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w szczególności: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.) oraz RODO. 
  4. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Sklepu Internetowego z perukami mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach: (1) realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów Sprzedaży, w tym przekazanie Dostawcom dokonującym dostawy Peruk oraz podmiotom obsługującym systemy Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (2) realizacji Usług Elektronicznych, (3) ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu internetowego z perukami, (4) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych oraz Newsletterów, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (5) w celach podatkowych. 
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) dostawcom, w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub Zamówienia, (2) podmiotom obsługującym system Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta),  (3) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy Sprzedaży dla zamówionych Peruk.
  7. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym Newsletterów. 
  8. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  9. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Klienta,  (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,  (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług Elektronicznych. 
  10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta w tym nieposiadającego Konta; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.
  11. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili Newsletterów. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy z perukami celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na Konto w Sklepie Internetowym z perukami lub poprzez przesłanie maila na adres e-mail: hairluxpl@gmail.com. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach Usługodawcy, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO. 
  12. Dane Klientów Sklepu Internetowego z perukami mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się na Konto w Sklepie Internetowym z perukami za pomocą Loginu i Hasła lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres e-mail: hairluxpl@gmail.com. 
  13. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu Internetowego z perukami oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO. 
  14. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Sklepu Internetowego z perukami jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta, usunięciem Konta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
  15. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy Sprzedaży czy też Usług Elektronicznych. 
  16. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep Internetowy, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

 

 • WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hairluxpl@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Wyzwolenia 323, 43 – 344 Bielsko - Biała. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 • W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • W wypadku Usługobiorców będących Przedsiębiorcami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • Reklamacje z tytułu niezgodności Peruki z Umową Sprzedaży:

 

   1. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność na zasadach i z zastrzeżeniami określonymi poniżej, za brak zgodności Peruki z Umową Sprzedaży, istniejący w chwili jej dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
   2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Peruki w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Peruki z Umową Sprzedaży są określone w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
   3. Peruka jest zgodna z Umową Sprzedaży, w szczególności gdy jego: 
    1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność; 
    2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował:
     1. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Peruki tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
     2. ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Peruki tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Peruki oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie oraz pod opisem Peruki;
     3. jest dostarczany z opakowaniem i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
     4. jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru Peruki;
   4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Peruki z Umową Sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Peruki, jeśli
    1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność; 
    2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę. 
   5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Peruki z Umową Sprzedaży: 
    1. w zakresie zapewnień, o których mowa w pkt. 8.4.2.1. Regulaminu, jeśli Sprzedawca wykaże,że:
     1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć; 
     2. przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób; 
     3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży;  
    2. w zakresie, o którym mowa w pkt 8.4.2. Regulaminu, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Peruki odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży (określonych w pkt. 8.4.2.Regulaminu), oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Peruki. 
   6. Jeżeli Peruka jest niezgodna z Umową Sprzedaży, Klient może: 
    1. żądać jej naprawy bądź wymiany; 
    2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy czym Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Peruki z Umową Sprzedaży jest nieistotny.
   7. Naprawa lub wymiana Peruki niezgodnej z Umową Sprzedaży powinna nastąpić: 
    1. w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Peruki z Umową Sprzedaży; 
    2. bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; 
    3. na koszt Sprzedawcy; oraz 
    4. po uprzednim udostępnieniu Peruki przez Klienta.
   8.  Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Peruki, który następnie został wymieniony. 
   9. Jeżeli doprowadzenie do zgodności Peruki z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, to Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany. 
   10. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Peruki do zgodności z Umową Sprzedaży. W takim przypadku Klient może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 
   11. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy: 
    1. zachodzi przypadek, o którym mowa w pkt. 8.11 Regulaminu; 
    2. Sprzedawca nie doprowadził Peruki do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z pkt. 8.8 Regulaminu; 
    3. brak zgodności Peruki z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Perukę do zgodności z Umową Sprzedaży; 
    4. brak zgodności Peruki z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy bądź wymiany Peruki; 
    5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Peruki do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
   12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Peruki niezgodnej z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Peruki zgodnej z Umową Sprzedaży. 
   13. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. 
   14. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Peruk dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Peruk, a także w odniesieniu do innych Peruk nabytych przez Klienta wraz z Perukami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Peruki zgodne z Umową Sprzedaży. 
   15. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Perukę Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Peruki lub dowodu jej odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
    1. Zawiadomienia o niezgodności Peruki z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hairluxpl@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Wyzwolenia 323, 43 – 344 Bielsko - Biała. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Peruki z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
   16. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź jest przekazywana Klientowi na Trwałym Nośniku.
   17. W przypadku Peruk objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Peruki z Umową Sprzedaży.
   18. W każdym przypadku gwarancja jest wyłączona w przypadku gdy Klient używa Peruki nie zgodnie z jej przeznaczeniem lub instrukcją w tym dokonuje w sposób nienależyty lub nieodpowiedni stylizacji lub koloryzacji Peruki

 

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego z perukami:

 

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego z perukami oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego z perukami Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hairluxpl@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Wyzwolenia 323, 43 – 344 Bielsko - Biała.
  2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź jest przekazywana Klientowi na Trwałym Nośniku.

 

 

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

   1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hairluxpl@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Wyzwolenia 323, 43 – 344 Bielsko - Biała.
   2. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce „Zwroty".
   3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
   4. Usługodawca/Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę Peruki oraz koszty najtańszej formy dostawy Peruki do konsumenta) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wskaże inny sposób.
   5. Koszty odesłania Peruki przez Konsumenta do Usługodawcy/Sprzedawcy nie są zwracane.
   6. Termin (14 dni) czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia odbioru Peruki przez Konsumenta, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
   7. Usługodawca/Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej konsumenta.
   8. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014. poz. 827 z późn. zm.) tj: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   9. W przypadku odstąpienia przez Konsument od Umowy Sprzedaży w trybie niniejszego rozdziału, Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w zw. z art. 471 k.c., za zmniejszenie wartości Peruki, będące wynikiem korzystania przez Konsumenta w tym noszenie i używanie Peruki w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Peruki w postaci jego przymierzenia lub używania.
    1. W przypadku zmniejszenia wartości Peruki na warunkach określonych w pkt. 10.9 Sprzedawca poinformuje Konsumenta o kwocie odszkodowania za wyrządzoną szkodę, przesyłając do Konsumenta oświadczenie razem z protokołem odbioru Peruki z wyszczególnieniem wykrytej szkody i kwoty odszkodowania.
    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty odszkodowania za zmniejszenie wartości Peruki z kwoty zwracanej Konsumentowi w wyniku odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

 • POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

   1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.
   2. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
   3. Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Peruki) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
   4. Peruki będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
   5. Przepisy dotyczące rękojmi w zakresie obowiązującym Konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego zdanie drugie, stosuje się do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   6. Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu Cywilnego dotyczących Klienta nie stosuje się do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Peruki przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Peruki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
   8. W razie przesłania Peruki do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Peruki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
   9. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy z perukami zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  2. Zmiana Regulaminu:
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: (1) zmiany przepisów prawa; (2) zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
   3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego z perukami przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
   4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.); RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.
   1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (1) w Polsce przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci" - > „Rozstrzyganie sporów konsumenckich", (2) w Unii Europejskiej za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   2. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium